Home » Ada Zhang

Ada Zhang

 

翻譯

張翔 Ada Zhang, Msc, 先後於06年在城市大學卡斯商學院獲得銀行與國際金融榮譽學士學位,及07年獲得房地產投資碩士學位。張翔對心理學很有興趣,希望在餘暇透過正面心理學日報的翻譯工作,向社會各界傳遞及推廣正面心理學。張翔精通國,粵,英三語。

聯絡張翔請電郵致::candyzhangxiang@hotmail.com

    前一位